ŠTATÚT SÚŤAŽE

Súťaž o ohnisko Orange Steel Nina MAXI (ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“) Obchodné meno: PRO DIRECTION s. r. o.
Sídlo: L. Novomeského 2749/54, 902 01 Pezinok IČO: 52 942 503

DIČ: 2121193118
Zapísaný v registri: OR OS Bratislava I, vložka číslo: 143482/B

2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 15.02.2022 do 15.03.2022V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov, s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky, spĺňajúca prípadne ďalšie podmienky uvedené v informácii o súťaži na sociálnej sieti (ďalej len „účastník“).

Zo súťaže sú vylúčené všetky osoby v zamestnaneckom alebo obdobnom pomere k organizátorovi. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti na súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené.

4. Podmienky účasti v súťaži

Podmienkou zaradenia do súťaže je zaslanie fotografie vytvorenej súťažiacim organizátorovi na e- mail organizátora: info@orangesteel.sk. Fotografia musí zobrazovať miesto v exteriéri (záhrada, terasa), kde by súťažiaci chcel mať umiestnenú výhru. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje svoje vlastnícke práva k nehnuteľnosti na fotografii. Účastník súťaže zaslaním fotografie súhlasí s jej zverejnením na Facebook stránke organizátora.

Výhrou v súťaži je ohnisko Nina MAXI v hodnote 1190 € s DPH. Odovzdanie výhry výhercovi bude zaistené organizátorom súťaže.

5. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

V termíne od 15.03.2022 do 31.03.2022 organizátor vyberie víťaznú fotografiu a zároveň bude e- mailom kontaktovať výhercu. Výhra bude výhercovi odovzdaná v termíne od 01.04.2022 do 30.04.2022. Výherca je pri prevzatí povinný potvrdiť organizátorovi preberací protokol. Doručenie výhry výhercovi zabezpečí organizátor súťaže. Víťazná fotka výhercu bude zverejnená v príspevku na Facebook stránke organizátora.

Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok.

6. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra prepadá organizátorovi.

7. Ochrana osobných údajov

Účasťou v tejto súťaži berie súťažiaci na vedomie spracovanie poskytnutých osobných údajov na účely realizácie (teda jej vedenia, organizácie a vyhodnotenia) tejto súťaže, verejné vyhlásenie výhercu (najmä na webových stránkach a sociálnych sieťach organizátora) a kontaktovanie výhercu z dôvodu oprávneného záujmu organizátora na úspešnej realizácii súťaže. Spracované budú kontaktné údaje účastníka a prípadne ďalšie údaje poskytnuté na realizáciu súťaže.

2. Účastník berie na vedomie, že poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a že má právo na prístup k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov a namietanie ich spracovania. V prípade pochybností o dodržiavaní práv organizátorom sa účastník môže obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov.

3. Ďalšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete na webovej stránke organizátora súťaže: www.orangesteel.sk

8. Záverečné ustanovenia

8.1 Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky realizácie výhier v prípade, že výhry objektívne nebude možné realizovať v súlade s týmito pravidlami.
8.2 V prípade, že bude mať organizátor oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného konania zo strany výhercu či osoby, ktorá danému výhercovi dopomohla k získaniu výhry, výhra nebude realizovaná. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa čl. II. ods. 1 písm. c) po výhre v súťaži sa považuje za podvodné konanie.
8.3 Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže.
8.4 Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže vr. predčasného ukončenia súťaže alebo o zmene pravidiel v období trvania súťaže. V prípade sťažností týkajúcich sa priebehu súťaže sa na nás, prosím, obráťte na e-mailovej adrese: info@prodirection.sk
8.5 Pravidlá súťaže sú účastníkom k dispozícii na webových stránkach organizátora a v informáciách o súťaži na sociálnej sieti.
8.6 Organizátor súťaže si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka súťaže, ktorého

správanie vykazuje známky nekalého či podvodného konania. Organizátor môže zo súťaže vylúčiť súťažiacich, ktorí nespĺňajú podmienky podľa týchto pravidiel.
8.7 Nerealizované výhry bez náhrady prepadajú zadávateľovi.

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Pezinku, dňa 14.02.2022